Php 排序算法

对于PHP中对数组的元素进行排序,这个是很经常用到的,之前的项目中也有,而且对于几种排序我们都是用的是asort  arsort PHP原生函数,没有自己去实现,所以就对一下的几个函数进行总结,这个会不断的进行补充,自己也可以好好的复习和总结。

对于下面的2个对于array的值进行排序的方法一个是自己实现的一个是使用了原生的PHP函数的,其实排序对于少量数据一般就单页的数据量的数据还是可以的,如果涉及到大量的数据的排序,建议可以整合到MYSQL的基础类中来进行。

<?php

/*

 * 插入排序(一维数组)

 * 每次将一个待排序的数据元素,插入到前面已经排好序的数列中的适当的位置,使数列依然有序;直到待排序的数据元素全部插入完成为止。

 */

function insertSort($arr){

    if(!is_array($arr) || count($arr)==0){

        return $arr;

    }

    $count = count($arr);

    for($i=1; $i<$count; $i++){

        if(isset($arr[$i])){

       $tmp = $arr[$i]; //获取后一个元素的值

       $j = $i – 1; //获取前面的下标

       while($arr[$j] > $tmp){ //如果前面一个比后面一个大,
这里是从小到大

           $arr[$j+1] = $arr[$j]; //把小的元素和前面的对换,直到移动到合适的位置,在移动下一个

           $arr[$j] = $tmp;

           $j–;

       }

        }

    }

    return $arr;

}

 
 

/*

 * 选择排序(一维数组)

 * 每一趟从待排序的数据元素中选出最小(最大)的一个元素,顺序放在已排好序的数列的最后,直到全部待排序的数据元素排完。

 */

function selectSort($arr){

    if(!is_array($arr) || count($arr) == 0)

    {

        return $arr;

    }

    $count = count($arr);

    for($i=0; $i<$count; $i++){

        $k = $i;

        for($j=$i+1; $j<$count; $j++){

     if ($arr[$k] > $arr[$j])

      $k = $j; //找出最小的

       if ($k != $i){

          $tmp = $arr[$i];

          $arr[$i] = $arr[$k];

          $arr[$k] = $tmp;

         }

       }

    }

    return $arr;

}

 
 

/* 

 * 冒泡排序(一维数组)

 * 两两比较待排序数据元素的大小,发现两个数据元素的次序相反即进行交换,直到没有反序的数据元素为止

 */

function bubbleSort($array){

    $count = count($array);

    if ($count <= 0) {

        return false;

    }

    for($i=0; $i<$count; $i++){

        for($j=$count-1; $j>$i; $j–){

          if ($array[$j] < $array[$j-1]){ //比较找到的数进行交换

          $tmp = $array[$j];

          $array[$j] = $array[$j-1];

          $array[$j-1] = $tmp;

          }

        }

    }

    return $array;

}

 
 

/*

 * 快速排序(一维数组)

 *

 */

function quickSort($array){

    if (count($array) <= 1){

        return $array;

    }

    $key = $array[0];

    $left_arr = array();

    $right_arr = array();

    for ($i=1; $i<count($array); $i++){

     if ($array[$i] <= $key){

          $left_arr[] = $array[$i];

     }else{

         $right_arr[] = $array[$i];

        }

    }

    $left_arr = quickSort($left_arr);

    $right_arr = quickSort($right_arr);

    return array_merge($left_arr, array($key), $right_arr);

}

 
 

/**

  * 按照元素的值进行排序

  * strOrder 为排列的顺序 asc 升序  desc 降序

  */

function sortByVal($arr,$strOrder=’asc’)

{

    if(!is_array($arr) || count($arr)==0)

    {

        return $arr;

    }

 
 

    $arrReturn = array();

    foreach($arr as $key=>$val)

    {

        $arrKey[] = $key;

        $arrVal[] = $val;

    }

 
 

    $count = count($arrVal);

    if($count)

    {

        //创建key的顺序数组

        for($key=0;$key<$count;$key++)

        {

            $arrKeyMap[$key] = $key; 

        }

        //对值进行排序

        for($i=0;$i<$count;$i++)

        {  

             
 

            for($j = $count-1; $j>$i;$j–)

            {

                //<从小到大排列
升降在这修改

                $bol = $strOrder == ‘asc’ ? $arrVal[$j]<$arrVal[$j-1] : $arrVal[$j]>$arrVal[$j-1];

                if($bol){

                    $tmp = $arrVal[$j];

                    $arrVal[$j] = $arrVal[$j-1];

                    $arrVal[$j-1] = $tmp;

                    //值的冒泡排序,引起key的数组的交互   

                    $keytmp = $arrKeyMap[$j];

                    $arrKeyMap[$j] = $arrKeyMap[$j-1];

                    $arrKeyMap[$j-1] = $keytmp;

                }

            }

        }

        if(count($arrKeyMap))

        {

            foreach ($arrKeyMap as $val)

            {

                    $arrReturn[] = $arrKey[$val];

            }

        }

        return $arrReturn;

    }

}

 
 

 
 

/**

  * 使用原生的函数进行数组按照值进行排列

  */

function arraySortByVal($arr,$keys,$type=’asc’){

    $keysvalue = $new_array = array();

    foreach ($arr as $k=>$v){

        $keysvalue[$k] = $v[$keys];

    }

    if($type == ‘asc’){

        asort($keysvalue);

    }else{

        arsort($keysvalue);

    }

    reset($keysvalue);

    foreach ($keysvalue as $k=>$v){

        $new_array[$k] = $arr[$k];

    }

    return $new_array;

}

Advertisements

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  更改 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  更改 )

w

Connecting to %s